Vad är intersektionalitet?

Intersection betyder korsning på engelska. Och intersektionalitet är den försvenskade varianten av engelskans intersectionality. En intersektionell analys innebär att vi undersöker vad som händer, eller vilka konsekvenser det får, när två eller flera identitetspositioner (kopplat till ditt kön, hudfärg, funktionalitet, sexuell läggning etc) korsar varandra. Oftast, kanske till och med alltid, spelar flera aspekter roll för en persons möjligheter och begräningar i samhället: det var just detta som kritiken mot kvinnorörelsen redan på 1970-talet handlade om (även om begreppet intersektionalitet inte börjat användas). Svarta kvinnor menade att de inte bara upplevde ett förtryck och en underordning i samhället pga sitt kön utan att även hudfärg/ras och social klass spelade en avgörande roll i deras liv. 

När vi gör en normkritisk granskning av t ex ett läromedel i skolan blir också intersektionella perspektiv tydliga. Om vi granskar bilder i en historiebok kan det bli synligt att det främst är män på bilderna, kvinnor syns mer sällan. Men när vi gör en normgranskning kopplat även till andra diskrimineringsgrunder ser vi kanske att det främst är vita män, och i andra hand vita kvinnor kanske mycket sällan någon person med brun hud. Och hur är det med personer med icke polär könsidentitet eller synlig funktionsnedsättning? Kanske finns inte en enda person med dessa identitetsaspekter i vårt läromedel.

Om vi i förskolan observerar en samling och gör en analys: vid den första granskningen av observationen kanske vi ser en könsstruktur – flickor tar mest plats, får ordet och pratar mycket. När vi granskar observationen utifrån andra diskrimineringsgrunder ser vi dock att inte alla flickor tar plats, det kanske rör sig om de mest verbala och talföra äldsta flickorna – alltså spelar kön, ålder och funktionalitet/kompetenser roll för barns möjligheter i detta sammanhang.

Det intersektionella perspektivet synliggör hur identitetspositioner, makt och möjligheter – i samhället såväl som i lokala sammanhang – utgör ett slags nätverk. Dina möjligheter och begränsningar påverkas av vilken punkt just du befinner dig på i nätverket. En vit man utan funktionsnedsättning kommer med stor sannolikhet att bli avbildad i t ex en historiebok, en vit kvinna med tydlig polär könsidentitet (ser “kvinnlig” ut) har kanske sämre möjligheter men dock finns en chans. En person med brun hud, funktionsnedsättning och med ej polär könsidentitet löper extrem risk att bli helt osynliggjord i hela läromedelsbiblioteket. Maktordningar kopplade till identitetsaspekter (kön, ras, klass, könsidentitet etc) “styr” vilken specifik position – vilka möjligheter och begräsningar – en person får i ett visst sammanhang. Ingen maktordning eller identitetsaspekt kan vara helt isolerad, de påverkar alltid varandra.

Läs mer om intersektionalitet t ex i boken “Intersektionalitet – kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap” av Paulina de los Reyes och Diana Mulinari. Andra som skrivit om intersektionalitet i svensk kontext är t ex Nina Lykke, Tiina Rosenberg, Sissela Nordling Blanco.